Wild Atlantic Way Operational Programme

Documents


 

In accordance with Article 16 (1) (b) ‘Information on Decision’ of the European Communities (Environmental Assessment of Certain Plans and Programmes) Regulations 2004 (Statutory Instrument Number (Statutory Instrument No. 435 of 2004), as amended by the European Communities (Environmental Assessment of Certain Plans and Programmes) (Amendment) Regulations 2011 (Statutory Instrument No. 200 of 2011), notice is hereby given that Fáilte Ireland has adopted the Wild Atlantic Way Operational Programme.

A copy of the Operational Programme and associated Strategic Environmental Assessment (SEA) Environmental Report and Appropriate Assessment (AA) Natura Impact Report are available for inspection on the website of the authority (www.failteireland.ie/waw) and available for public inspection at the following offices of Fáilte Ireland during office hours and from 12 August (date of the notice) to 16 September, 2015 (and copies shall be kept available for inspection accordingly):

 • On Fáilte Ireland’s website www.failteireland.ie/waw

 • At the following Fáilte Ireland offices:

  • 88-95 Amiens Street, Dublin 1

  • Neil T Blaney Road, Letterkenny, Co. Donegal

  • Áras Redden, Temple Street, Co. Sligo

  • Áras Fáilte, Forster Street, Co. Galway

  • 2nd Floor, The Granary, Michael Street, Limerick City

  • Beech Road, Killarney, Co. Kerry

  • Unit 2 Nessan House, River View Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Co. Cork

A statement is also available, with the above documents, which summarises:

 1. how environmental considerations have been integrated into the Operational Programme;

 2. how the environmental report prepared pursuant to article 12, submissions and observations made to the competent authority in response to a notice under article 13, and any consultations under article 14 of Statutory Instrument No. 435 of 2004 as amended have been taken into account during the preparation of the Operational Programme;

 3. the reasons for choosing the Operational Programme in the light of the other reasonable alternatives dealt with; and

 4. the measures decided upon to monitor, in accordance with article 17, the significant environmental effects of implementation of the Operational Programme.


 

De réir Alt 16 (1) (b) ‘Faisnéis maidir le Cinneadh’ de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna agus ar Chláir Áirithe) 2004 (Ionstraim Reachtúil Uimhir 435 de 2004), arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna agus ar Chláir Áirithe) (Leasú) 2011 (Ionstraim Reachtúil Uimh. 200 de 2011), tugtar fógra leis seo go bhfuil Fáilte Ireland tar éis an Clár Oibriúcháin maidir le Slí an Atlantaigh Fhiáin a ghlacadh.

Tá cóipeanna den Chlár Oibriúcháin agus den Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA), Tuarascáil Timpeallachta, Measúnacht Chuí (AA) agus den Tuarascáil Tionchair Natura a bhaineann leis an gclár ar fáil lena scrúdú ar láithreán gréasáin an údaráis (www.failteireland.ie/waw) agus tá siad ar fáil don phobal lena n-iniúchadh ag na hoifigí seo a leanas de chuid Fáilte Ireland le linn uaireanta oifige ón 12 Lúnasa (dáta an fhógra) go dtí an 16 Meán Fómhair, 2015 agus beidh cóipeanna ar fáil lena n-iniúchadh dá réir:

 • Ar láithreán gréasáin Fáilte Ireland www.failteireland.ie/waw

 • Ag na hoifigí seo a leanas de chuid Fáilte Ireland:

  • 88-95 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1

  • Bóthar Neil T Blaney, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

  • Áras Redden, Sráid an Teampaill, Contae Shligigh

  • Áras Fáilte, Sráid Forster, Co. na Gaillimhe

  • Urlár 2, An Ghráinseach, Sráid Mhichíl, Cathair Luimnigh

  • Bóthar na bhFeánna, Cill Airne, Co. Chiarraí

  • Aonad 2 Teach Nessan, Páirc Ghnó Radharc na hAbhann, Bóthar Bessbora, An Dúcharraig, Co. Chorcaí.

Tá ráiteas ar fáil leis na doiciméid thuasluaite freisin, a thugann achoimre:

 1. ar an tslí ar lánpháirtíodh cúinsí timpeallachta isteach sa Chlár Oibriúcháin;

 2. ar an tslí ar cuireadh an tuarascáil timpeallachta a ullmhaíodh de bhun alt 12, aighneachtaí agus tuairimí a tugadh don údarás inniúil mar fhreagra ar fhógra faoi alt 13, agus aon chomhairliúcháin faoi alt 14 d'Ionstraim Reachtúil Uimh. 435 de 2004 arna leasú, san áireamh le linn ullmhúchán an Chláir Oibriúcháin;

 3. na cúiseanna a roghnaíodh an Clár Oibriúcháin thar na roghanna réasúnacha eile a pléadh; agus

 4. na bearta a cinneadh chun monatóireacht a dhéanamh, de réir alt 17, ar na tionchair timpeallachta suntasacha a thiocfaidh as an gClár Oibriúcháin a chur i bhfeidhm.